لینک شبــــــــــکه های اجتماعی

10 آبان 1397 خواندن 53 دفعه


امروزه هزاران وسیله با تکنولوژی بالا برای “هوشمندتر” کردن خانه ها وجود دارد اما صاحب خانه ها آنچنان که فکر می کنید متقاضی آنها نمی باشند. خانه هوشمند کامل در صدر فهرست اولویت های خانه دارها نمی باشد که این موضوع تغییر خواهد کرد. مشکل تا کنون به خودی خود تکنولوژی می باشد، مصرف کنندگان مطمئن نیستید که چگونه خانه هوشمند را با سیستم خانه های موجود ادغام کنند. ساده و مختصر، آنها نمی دانند که چگونه از خانه هوشمند استفاده کنند.

ادامه مطلب...
10 آبان 1397 خواندن 56 دفعه

ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎي ﻧﻮﭘﺎ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ،ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎرا ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد. ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎ وﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ درﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.

ادامه مطلب...
10 آبان 1397 خواندن 56 دفعه

بیومتریک به طور معمول به عنوان عاملی که "آنچه شما هستند" را شناسایی می کند، شناخته شده است. اغلب با کنترل دسترسی مرتبط است و افراد پس از تشخیص اثر انگشت، چهره یا عنبیه اسکن شده در یک ساختمان قرار می گیرند. با این حال، فراتر از کنترل دسترسی، همچنین بیومتریک می تواند در جلوگیری از تقلب، ثبت نام رای دهندگان و سایر برنامه های کاربردی استفاده شود، و به کاربران نهایی در انواع مختلفی از سازمانها، به ویژه دولت و اجرای قانون، کمک می کند. 

ادامه مطلب...
10 آبان 1397 خواندن 52 دفعه

از آنجایی که همگرایی پیشرفت فناوری های سایبر و فیزیک ادامه می یابد، مهمترین پیشرفت هایی که اخیرا شاهد آن بوده ایم اینترنت اشیا در ساختمان ( BIoT ) و یا راه حل های هوشمند ساختمانی هستند که تقریبا شناخته شده اند،. با ادغام سنسورهای همه کاره که داده های مختلف و نرم افزار را از الگوهای اطلاعاتی تولید شده، جمع آوری می کنند ، ساختمان ها در حال تبدیل به یک محیط هوشمند هستند که می توانند جهان فیزیکی بهتری را تفسیر کنند.

ادامه مطلب...
10 آبان 1397 خواندن 93 دفعه

برقراری امنیت بسیار ضروری است. در زمان های قدیم برای ضبط تصاویر از نوارهای کاست استفاده می کردند. در چند سال اخیر سیستم های نظارتی دوربین مداربسته پیشرفت کرده و دیجیتالی شده اند. روزانه تعداد دوربین های مدار بسته بیشتری در سطح شهرها نصب و مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب...
10 آبان 1397 خواندن 82 دفعه


یکی از مهمترین نکات در راه اندازی یک شبکه ،کابل کشی ساختار یافته در مراکز دیتا و ساختمانها می باشد .عدم توجه به نکات ریز پشت این موضوع باعث اختلالات زیاد در شبکه در آینده خواهد شد و همین امر هزینه های زیادی را سربار سازمان ها خواه نمود .

ادامه مطلب...
10 آبان 1397 خواندن 48 دفعه

بیومتریک در طولانی مدت به عنوان فاکتوری از "آنچه که شما هستید" شناخته می شود، و نقش مهمی در کنترل دسترسی و مدیریت تشخیص هویت بازی می کند. برخی از راه حل ها همچون شناسایی اثر انگشت و صورت در حال حاضر راه حل هایی آشنا هستند. با این حال ، بیومتریک به غیر از این فناوریها در حال پیشرفت بیشتر و بیشتر است، برای مثال صدا نیز درحال تبدیل به یک تاییدیه مهم است. 

ادامه مطلب...
10 آبان 1397 خواندن 42 دفعه

کنترل دسترسی نقش مهمی در نگهداری امن و ایمنی یک محل دارد. مخصوصا در جهان امروز که جنایت و تهدیدات تروریسم فراگیر تر گردیده است. دانستن انواع فن آوری های کنترل دسترسی و راه حل های آن می تواند به کاربران نهایی کمک کند تا پیشنهاداتی را انتخاب کنند که نیازهای خاص آنها را برآورده می کند. 

ادامه مطلب...
29 مرداد 1397

در ابتدای این نشست آقای مهندس شنتیایی ریاست محترم اتحادیه سراسری ضمن عرض خیر مقدم، هدف از برگزاری این نشست را ایجاد ارتباطات و شبکه سازی و تبادل کالا و تجهیزات و چگونگی انجام آن بیان کردند.
همچنین ایشان عنوان داشتند که از تعهدات و وظایف اتحادیه، توسعه بازار است که در جلسات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ در این مقطع زمانی که اقتصاد کشور در شراط خاصی قرار گرفته است، باید این تعهد به سرانجام برسد.

ادامه مطلب...

درباره ی نوآوران

گروه نوآوران حفاظت با بیش از ده سال سابقه ی اعضای هیات مدیره در حوزه امنیت و ایمنی، در سال ۹۲ فعالیت رسمی خود را با انتشار نشریه "نوآوران" آغاز نمود. در ابتدا، این نشریه به صورت آگهی نامه و پس از مدتی با اخذ مجوز از وزارت ارشاد، بصورت نشریه به فعالیت خود ادامه داد.

حاصل ۴ سال تلاش این مجموعه:
- حضور در نمایشگاههای مختلف اعم از: ۴ دوره نمایشگاه ایپاس( حفاظتی امنیتی پلیس )، ۳ دوره نمایشگاه اصفهان، نمایشگاه مشهد، اینترسک دبی، نمایشگاه قائمشهر و ...
- حضور و پوشش خبری دهها سمینار، دوره آموزشی و کنفرانسهای خبری مختلف
- انتشار ویژه نامه "رستاک" جهت توزیع در نمایشگاهها
- چاپ و انتشار دو دوره روزنامه رسمی نمایشگاه ایپاس( حفاظتی امنیتی پلیس )

خدمات سایت نوآوران