لینک شبــــــکه های اجتماعی 

نیازی به یادآوری نیست که امنیت نقش مهمی در محافظت از انسان و دارایی ها در سازمان های کاربر محور دارد. اما در خانه ای که در آن شما و عزیزان شما زندگی می کنند، امنیت خانه بسیار مهم است و می تواند با دستگاه های خاصی این امنیت افزایش پیدا کند.